خود عشقی عشقی با اون موهای مشکیت

بس که خوشگله چشات خیلی تو چشمی

وقتی پهلومی یجوری میپامت

جلو همه میگم خیلی میخوامت عشقی