هویار

دانلود آهنگ هویار نمیرسد دستم به ماه کم نور نشو من راضیم تمام شب را غم گرفت از این سکوت ناراضیم

باران زد و عطر نم خورده ی موی تو

دیوانه میکند مرا در جست و جوی تو

یک شهر زیر پای من است کجایی

نمیرسد دستم به ماه

کم نور نشو من راضیم

تمام شب را غم گرفت

از این سکوت ناراضیم

نا کجا شنیده ای تا همان جا رفته ام

تو نشانه ای دهی در دل دریا رفته ام

تو فقط بگو به من بگو به من آخر کجایی

کور سوی چشم تو تا عمق ظلمت میروم

عاشقت دیوانه وار در پی چشمت میدود

تو فقط بگو به من بگو به من بگو کجایی

نمیرسد دستم به ماه

کم نور نشو من راضیم

تمام شب را غم گرفت

از این سکوت ناراضیم

دانلود آهنگ هویار الماس چشم نیلوفریت ستاره در آسمان من است

نسیمه خیال تو نیمه ی شب

نوازش گره چشمان من است

الماس چشم نیلوفریت

ستاره در آسمان من است

سیب سرخ صورتت را

دیدم ایمانم ز دست رفت

درد عشقت را ببین تا

مغز استخوان من رفت

چتر گیسوی بلندت

بر سر من سایه بر بست

خوش ب حال من ک قلبم

با دل عاشق کشت همسایه است

صدایم بزن چیزی ازم بخواه

زمین و زمان را فدایت کنم

الماس چشم نیلوفریت

ستاره در آسمان من است

سیب سرخ صورتت را

دیدم ایمانم زدست رفت

درد عشقت را ببین تا

مغز استخوان من رفت

چتر گیسوی بلندت

بر سر من سایه بر بست

خوش ب حال من ک قلبم

با دل عاشق کشت همسایه است