چطوره حالت؟ بگو کنارت کی شده عشق تو..؟

لب کی جز من ؟ گرفته فرم اسم تو

نذاشتم بشکنه دلت نذاشتم هیشکی حرفی بزنه بهت

ولی تو دور دوری از چشمام جه حیف .

سوگولی تو یه گلی بودی تا باغم

عطرتو نبر اینجوری از اتافم

باورم نمیشه ، انگاری خوابم

اینا رو میمونه یادم

دلم میگرفت با یه قهر کوچیکت

انقدر دوری که دیگه ، نمیشه دیدت

واسه من دیگه ، کی مثل تو میشه؟

تو دلمی تا همیشه

باید دور بشم از هر چی که میندازه منو یادت

باید بکشمش بیرون حواسمو از خیال تو

سوگولی تو یه گلی بودی تا باغم

عطرتو نبر اینجوری از اتافم

باورم نمیشه ، انگاری خوابم

اینا رو میمونه یادم

دلم میگرفت با یه قهر کوچیکت

انقدر دوری که دیگه ، نمیشه دیدت

واسه من دیگه ، کی مثل تو میشه؟

تو دلمی تا همیشه