حس عجیبی بود دستات گرفتم من

بوی عطر تنت گل روپیرهنت دیدم من

شدم عاشق به هرچی که خواستم رسیدم من

بدون اینو بمیرم نمیدم تورو از دست

دل به دلم دادی و درگیر قلبامون

سر تو من غیرتیم که شده این قانون

به حس خوبت درگیر احساسم

مگه میشه حست و نشناسم

لجباز شدم حساس سر عشقت

گیر قلب من میشه من بگم حست یه بهشت

آروم زیر گوشم باز تو بگو این حس خود عشق

دل به دلم دادی و درگیر قلبامون

سر تو من غیرتیم که شده این قانون

به حس خوبت درگیر احساسم

مگه میشه حست نشناسم