زندگی چه آسون چه سخت

بجنگ و فکر نکن به بخت

فکر نکن به شکست به درد

سبز میشن این برگای زرد

مثل تو‌ام میفهممت

خوب میشه زخمای تنت

پا پس نکش به من گوش کن

سختیارو فراموش کن

بیا بیا بسازیم با هم دنیامونو

عقب نرو که بریم جلو

نبازیم راحت خودمونو

دستتو بده به دست من

میکنیم تاریکی رو روشن

نا امید نشو و نترس

میشکنیم با هم هر قفس

بجنگ و فکر نکن به فردا

واینمیسه واسه ما دنیا

میدونم سخت میگذره اما

بدون که تو نیستی تنها

بیا بیا بسازیم با هم دنیامونو

عقب نرو که بریم جلو

نبازیم راحت خودمونو

دل نبند به مشکلاتو

بذارشون زیر پاتو

امیدتو بده به فردات

کم نیار و برس به رویات