تنها نلار منه من بی تو طاقت نارمه

همه مردم دننه من تره دوست دارمه

تنها نلار منه دل کهو آسمونه

خدا دنه بوری مه کار تموم

نشو نشو آسمون ماه کجه بورده

ته عهد و وفا قول هادایی نلاری تنها

نشو نشو دل وونه پاره تو آسمون

من ته ستاره مه دل بی تو ندارنه چاره

ته جای خالی ره من نکمه باور

احساس من اینه همش دری مه ور

کل ته عکساره بزومه رو دیوار

مگه وونه بوره ته خاطر از مه یاد

نشو نشو آسمون ماه کجه بورده

ته عهد و وفا قول هادایی نلاری تنها

نشو نشو دل وونه پاره تو آسمون

من ته ستاره مه دل بی تو ندارنه چاره