باز دوباره چی شده که گریه میکنی

با من دیوونه درد و دل نمیکنی

چی تونسته باعث ناراحتیت بشه

اشک من رو در نیار بگو دلت چشه

میدونم که مدتیه تلخ زندگیت

هرکسی اومد یه لطمه زد به سادگیت

باز دوباره چی شده که گریه میکنی

بامن دیوونه درد و دل نمیکنی

چی تونسته باعث ناراحتیت بشه

اشگ من رو در نیار بگو دلت چشه

میدونم که مدتیه تلخ زندگیت

هرکسی اومد یه لطمه زد به سادگیت

هیچکسی باعشق تو به خوبی طا نکرد

عشقتم تنهات گذاشت با کلی رنج و درد.

سربزار رو شونه هام آروم بگیر عزیز

اینجوری واسه کسی که رفته اشک نریز

تموم ساخته هات از عشق اون به گل نشست

مرد آرزوی تو چشاشو رو تو بست

ساکتی ولی با اشگات حرف میزنی

بغض تو گلتو باز دوباره میشکنی

پاک نمیشه خاطراتش از خاطرت

نه گریه کن نه منتظر بمون بخاطرتش

دیدی باز چجوری تنها موندی اخرش

ساده بودی که میکردی اونو باورش