دلم میخواد دوباره باز ببینمت که حرفامو یکی یکی بگم بهت

بگی میمونی و تو از کنار من نمیری با مهربونی باز تو دستمو میگیری

دلم میخواد بازم صداتو بشنوم بازم صدای خنده هاتو بشنوم

سرت رو بی هوا رو شونه های من بذاری بهم بگی خیال رفتنم نداری

منی که همیشه با قلبم میخواستمت نمیدونم کجایی و کجایی و کجایی

عزیزم میمونم به خاطرت فقط بگو تموم میشه جدایی و جدایی و جدایی

حیف به هر دری زدم نشد جز غم تو قسمتم نشد

حیف که لحظه ی خداحافظی اشک رو گونه تو جمع نشد

رو گونه تو جمع نشد

تو نیستی و هنوز تو گوشمه صدای خنده هات

که باورم شده تموم شده تموم اون روزای خوب

به خاطر دلت که عاشق دلم نبود نبود نبود

حیف به هر دری زدم نشد جز غم تو قسمتم نشد

حیف که لحظه ی خداحافظی اشک رو گونه تو جمع نشد

رو گونه تو جمع نشد