سر و کارم با چشماته و

نری تنها بزاری منو

توی این دنیا من تورو دارم

تو هم داری منو

خالی بشه پشتم دوست و دشمن

باهام بد شن اصن

اگه هرکی بهم گفت میره

تو حرفشم نزن

انگاری قلب من جادو شده

کجایی بریم بیرون بارون شده

افتاده نگاه کل شهر روی ما

من چقدر حالم کنار تو خوبه ها

تموم زندگیم زندگیم وصله به تموم زندگیت

خودم کنارتم دوست دارم کنار من تموم شه خستگیت

بارون بیاد نیاد یهو بی هوا هوایی میشم

به جون هردومون من بدون تو روانی میشم

انگاری قلب من جادو شده

کجایی بریم بیرون بارون شده

افتاده نگاه کل شهر روی ما

من چقدر حالم کنار تو خوبه ها