بیا عشقم بیا وای بیا جونم بیا دلم هواته کرده

هوای چشاته کرده ولی دلم هواته کرده

دو تا چشمون سیاه تازگیا تو دل مو لانه کرده

دل مو دیوانه کرده وای دلم دیوانه کرده

مجنونت شدم لیلی پریشونت شدم لیلی

سیل چشات کردم داغونت شدم لیلی