بی براری بی براری بی براری بی براری داغت ها ده جونم

بی برادری بی برادری داغت در جانم جا گرفته

باوه باوه باوه کور بوه او چشکم باوکم ای یار یار لال بو زوونم

پدر چشمانم کور شود و زبانم لال

مه گوتم باوم تونی مه گوتم برارم تونی برارم نمرده

من گفتم پدرم تویی گفتم برادرم تویی برادرم نمرده

ای فلک زمده زمین هی روئه ای باوه باوه با تخت گرده بمیره

فلک و روزگار مرا زمین گیر و خوار کرده

باوکی بی کورم خورکی بی برارم

پدرم بی پسر شد و خواهرم بی برادر

دل عالم میسوزه سی حال زارم

دل عالم برای حال زارم میسوزد

سختمه چی مه کسی ناحق نسوخته

سخت است مثل من کسی تا به حال نسوخته

قفسم خالی منه بازم گریخته

قفسم خالی شده و پرنده از قفسم گریخته

دوسیاکم بار کردنه کس نی به جاشون باوه باوه باوه

دوستانم رفته اند کسی را ندارم پدر

میا روم زاری بکم دو مالگیاشون

میخواهم بروم در منزلشان گریه و زاری کنم