یه روزو روزگاری هاتی دلم گردیده دس

و کو بوشم ارای تو بی تو پر ناو دلم خصس

تو چیدو نمن رفاقت تو بیده رفیق هوس

تو خوبی عشق کی وگرد خوت مه ارام بسه نفس

بی تو مه نکیشم بی تو مه نتوانم

بی تو زندگی نیرم هر شاو مسو خراوم

تو چیدو منی فقط مس مس شراوم

هرچه خاطره درم ایمشو گشته سزانم

یادته وتیای و پیم ترکت نکم و راحتی

وتیای تنیات نیلم حتی ارای یه ساعتی

ولی الان نیرمت تو گرد کی هم خلوتی

دل سادمه تو بوش فروتی چه قیمتی

روانی چاویلدم کسی و جات نیه

بعد تو دل مه حتی له خومیش سیه

عشقگم تو بوش بجز مه عاشقت کیه

کیه که حسه و پیت جور مه ابدیه

هرکاری کردمو فراموش کردی

هردفعه رفتیو خستم کردی

این همه زخم زدی اصلا کم نی

گور عشقمونو تنهایی کندی

رفتیو چشماتو بستی رو حالم

الان که نیستی رو به روالم

فقط قفس بودی تو واس بالم