یادته گفتی بهم

موندنمون فایده نداره

اونی که میخواد بره

هر کاری کنی ناسازگاره

میبری از هر عشق

شکسته دلت آخر کاره

اگه قسمت منه که بعد تو

تنها بمونم

میسازم با غم و حسرت خودم

اشکای گونم

باشه اشکالی نداره بعدتو

تنها میمونم

بی معرفت

مگه چی خواستم ازت

خوبیام دلت و زد

گفتی برو برنگرد

بی معرفت

مگه چی خواستم ازت

خوبیام دلت و زد

گفتی برو برنگرد