غروب رفتنت هنوز تو یادمه

اونیکه پس زدیش بدون یه آدمه

جزتو فراموش شدن همه باورام

غیر غمت بیا دلیلشو بگو

نمیخوام بشی پابندم به زور

شاید که موندنی شدی

بشه چشم حسودا کور

بیا دلیلشو بگو

قدراین فرصتو بدون

راتو ازم جدانکن

نریزی عشقمونو دور

بی تو هرجا این دلم تنگه

نیستی سازم ، بد آهنگه

کاشکی نرم بشه ،اون دل سنگت

که بات عشق قشنگه

باهات عشق قشنگه

بیا دلیلشو بگو

نمیخوام بشی پابندم به زور

شاید که موندنی شدی

بشه چشم حسودا کور

بیا دلیلشو بگو

قدراین فرصتو بدون

راتو ازم جدانکن

نریزی عشقمونو دور