تواینو میخواستی آره

هرکی بره رد کارش

حاله من خوب باشه یا بد

چه اهمییتی داره

توچه میدونی که عشق یعنی چی

هرکی دوستتداره باهاش بدمیشی

له کردی غرورمو زیرپات

تقاص این کارتو پس میدی

نه دیگه زنگ بزن بهم

نه سراغمو از کسی بگیر

ازهمون اول اشتباه بود

که افتادیم تواین مسیر

خیلی دلم ازت پره

عین خیالتم که نیست

تنهام‌گذاشتی بی مرام

منوبااین چشایه خیس

منو بااین چشایه خیس

دیگه ازت بدم میاد

رفتی بارونه غم بیاد

ازهرچی که میترسیدم

داره دونه دونه سرم میاد

توچه میدونی که عشق یعنی چی

هرکی دوستتداره باهاش بدمیشی

له کردی غرورمو زیرپات

تقاص این کارتو پس میدی

نه دیگه زنگ بزن بهم

نه سراغمو از کسی بگیر

ازهمون اول اشتباه بود

که افتادیم تواین مسیر

خیلی دلم ازت پره

عین خیالتم که نیست

تنهام‌گذاشتی بی مرام

منوبااین چشایه خیس

منو بااین چشایه خیس