تو که نباشی کی بازم دلمو ببره

زنگ درو بزنه درو باز کنم براش

کی بازم رو بخار شیشه اسممو بنویسه

منم ها کنم براش

کی برام قهر کنه صبر کنه

تا سفره ی دلو باز کنم براش

مثلا یهو زنگ بزنی بگم الو

تورو، عوضت نمیکنم با دنیا نرو ،نرو

میکنم پر گل واست این خونه رو

عشقت رو تو دستم بگیرم

مثلا باشی یهو بارون بیاد، موهات

بازم برقصه جلوی چشمم تو باد تو باد

بگی دوست داری باز منو عشقم زیاد، زیاد

که واست بمیرم

تو دنیای تو من گیر کردم دیر کردی

یه ماشینی که احساس منو زیر کردی

بیا رویامو از نو واسه من بساز

خیلی دیر کردی

نگو پیش تو من کم بودم سرد بودم

تو بارون بودی اما من برات برف بودم

بیا این کارا عشقم واسه بچه هاست

من که عاشق بودم

مثلا یهو زنگ بزنی بگم الو

تورو، عوضت نمیکنم با دنیا نرو ،نرو

میکنم پر گل واست این خونه رو

عشقت رو تو دستم بگیرم

مثلا باشی یهو بارون بیاد، موهات

بازم برقصه جلوی چشمم تو باد تو باد

بگی دوست داری باز منو عشقم زیاد، زیاد

که واست بمیرم