شی جان مازرونه شهر و دیاره قربون

من شه مهد دلیرون افتخاره قربون

اول و آخر دا

شی نور و نوشهره دا

از همه بهتره دا

ساری و بهشهر دا

مهد قلندره دا

من شه کیاسره دا

اینجه مازندرونه

رسم اما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

من شه فریدون کناره قشنگ منزل دا

بابلسر تا سرخرود رفیقون دل دا

ییلاقی و دشتیه آمل و بابل دا

قشنگی دونی کیه شی پرسکلا دا

شی جان مازرون قشنگ ساحل دا

اینجه مازندرونه

رسم اما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

شی جان مازرون بکره بوی بلارم

پر افتخاره شهره سواد کوه بلارم

شهر خسته ره گمه قائمشهر دیاره

پرافتخاره شهره می جان جویباره

عباس آبادی تنه راه و رسم بلارم

اینجه مازندرونه

رسم اما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

شی رامسر و کلاردشت شی باصفای قربون

تنکابنی ته اون مهر و وفای قربون

جاده چالوس شونی سمت کندلوس شونی

نکا تا گلوگاه سمت راه دور شونی

به سلامت رفیق امام پابوس شونی

اینجه مازندرونه

رسم اما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

ترجمه آهنگ اینجه مازندرونه رسم اما درومه ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

مازندران جان خودم ،قربون شهر و دیار تو

من قربون مهد دلیرون و پر افتخار خودم

فدای اول و آخر

فدای نور و نوشهر خودم

فدای اون که از همه بهتره

فدای ساری و بهشهر

فدای مهد قلندر

من فدای کیاسر خودم

اینجا مازندرانه

رسم ما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

من فدای فریدون کنارخودم منزل قشنگم

بابلسر تا سرخرود فدای دل رفیقا

ییلاقی و دشتیه فدای آمل و بابل

قشنگی میدونی کیه فدای پرسکلا خودم

مازندران جان خودم فدای ساحل قشنگت

اینجا مازندرانه

رسم ما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

بنازم به بوی بکر مازندران جانم

بنازم به شهر پر افتخار سوادکوه

از شهر خسته میگم از قائمشهر

شهر پرافتخاره جویبار جان خودم

عباس آبادی راه و رسم تورو بنازم

اینجا مازندرانه

رسم ما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه

قربون رامسر و کلاردشت باصفای خودم

تنکابنی اون مهر و وفای تورو قربون

جاده چالوس میری سمت کندلوس میری

نکا تا گلوگاه سمت راه دور میری

به سلامت رفیق پابوس امام میری

اینجا مازندرانه

رسم ما درومه

ثروت و مردونگی صحبت ناتمومه