علیرضا باباجانی

دانلود آهنگ مازندرانی علیرضا باباجانی تو بی می همسنگر لیلی نازسمه تی سر خیلی

دره شومه زندون و ندومه چندسال بعد امه بیرون

برو کنار زندون بون برو کنار زندون بون

آقای قاضی من شه دلبره سه دره دمه تاوون

تاکی دووشم درون تاکی دووشم درون

دره فکر کمه همش چی بیمه چی بیه منی تقدیر

اینجور بووم گوشه گیر زندون دله اسیر

این آخر داشتنه تی خاطری کیجا می حکم تیر

مره هاکردنه دستگیر مره هاکردنه دستگیر

تو بی می همسنگر لیلی

نازسمه تی سر خیلی

می ملاقات نرو زندون دم در

الهی آزادی بوو همه قسمت

کنج زندون بینه آدمه دل و جرات

هلا شهره دله شسه دارمه ابهت

از ته دل گمه دیگه نیه ای صحبت

تو بی می همسنگر لیلی

نازسمه تی سر خیلی

می ملاقات نرو زندون دم در

ترجمه متن آهنگ تو بی می همسنگر لیلی نازسمه تی سر خیلی

دارم میرم زندان و نمیدونم چندسال بعد بیرون میام

برو کنار زندان بان برو کنار زندان بان

آقای قاضی من برای دلبرم دارم تاوان میدم

تاکی توی زندان باشم

دارم فکر میکنم همش چی بودم تقدیر من چی شد

اینجور گوشه گیر شدم توی زندون اسیر

این آخرا بخاطر تو دختر حکم تیر منو داشتن

منو دستگیر کردن

تو همسنگر من بودی لیلی

خیلی سرت مینازیدم

دم در زندان ملاقات من نیا

الهی آزادی قسمت همه بشه

کنج زندون آدم دل و جرات دار شدم

هنوز توی شهر ابهت دارم

از ته دل میگم دیگه صحبت تو نیست

تو همسنگر من بودی لیلی

خیلی سرت مینازیدم

دم در زندان ملاقات من نیا

دانلود آهنگ مازندرانی علیرضا باباجانی سرباز تمه می نور چشمی مردمه چیه اما شه خش می

بالا شهره تهرون هاکردی منزل جانا

تسه خش خون بیمه ده خومه از دل جانا

برو دلبر میسه چشداری هاکن جانا

غرق بیه کشتی سه سکان داری هاکن جانا

سرباز تمه می نور چشمی

مردمه چیه اما شه خش می

برج میلاده کمه تنه نشون

تهرونه کمه بخشی از مازرون

امه محله چند روزه زنگ به زنگه جانا

دعوا سر همین کیجا قشنگه جانا

فکر کنی زرنگی تی دلم تنگه جانا

حال مستی مگه زمان جنگه جانا

سرباز تمه می نور چشمی

مردمه چیه اما شه خش می

برج میلاده کمه تنه نشون

تهرونه کمه بخشی از مازرون

ترجمه آهنگ سرباز تمه می نور چشمی مردمه چیه اما شه خش می

بالا شهر تهران خونه گرفتی جانا

واست خواننده شدم دارم میخونم جانا

بیا دلبر واسم مهمون نوازی کن جانا

برای کشتی غرق شده سکان داری کن جانا

سرباز توام نور چشم منی

به مردم چه ربطی داره ما باهم خوشیم

برج میلاد رو برات نشون میکنم

تهران رو بخشی از مازندران میکنم

تو محله ما چند روزه زنگ به زنگه جانا

دعوا سرهمین دختر قشنگه جانا

فکر میکنی زرنگی دلم تنگه واست جانا

حال مستی مگه زمان جنگه جانا

سرباز توام نور چشم منی

به مردم چه ربطی داره ما باهم خوشیم

برج میلاد رو برات نشون میکنم

تهران رو بخشی از مازندران میکنم