بە شوی تاریک نمە نمەی باران

چرا ئگیرم لە شوین نازداران

کورپە ی دلی من باوش توی دەوی

گروی لی گرتوم بوم نانو شوی

ئوە پاییزە گلا ریزانە

زولفی یار بە دس با پریشانە

تالی لو زولفت بخە ناو دستم

جرگم براوە با پیی ببستم

بە شوی تاریک نمە نمەی باران

چرا ئگیرم لە شوین نازداران

نالانم وک کو پیچم خوارد وک مار

حلقم دا لە دو بالا قد چنار

پرسیم لە چنار برزی سر کانی

هولی لیلم ناشی بزانی

بە شوی تاریک نمە نمەی باران

چرا ئگیرم لە شوین نازداران