شهریار قمی

دانلود اهنگ مازندرانی شهریار قمی بلند بالا شدم دیوانه تو نوابه جان نوابه + ترجمه

بلند بالا شدم دیوانه تو نوابه جان نوابه

کردی غارت نیایم خانه تو نوابه جان نوابه

تو اربابی کیجا فقیری کاره نوابه جان نوابه

هرچند شبا اربابم و بیچاره نوابه جان نوابه

کم و کسری دلبر خدای کاره نوابه جان نوابه

ترجمه آهنگ بلند بالا شدم دیوانه تو نوابه جان نوابه

دختر قد بلند دیوانه تو شدم نوابه جان

غارت کردی که خانه تو نیام نوابه جان

تو اربابی دختر فقیری کار منه نوابه جان

هرچند شبا اربابم و بیچاره نوابه جان

دلبر کم و کسری کار خداست نوابه جان

دانلود اهنگ مازندرانی شهریار قمی های های ای یار شی غم می غم سر نل + ترجمه

خورده کیجا مره خواهون هاکردی

مره نخواستی سرگردون هاکردی

می جای مسکن زندون هاکردی

اگه بمردمه ته خون هاکردی

های های ای یار

شی غم می غم سر نل

می چش او اگه جمع بووشه دنیاره ورنه

ترجمه آهنگ های های ای یار شی غم می غم سر نل

دختر کوچیک منو خواهان خودت کردی

منو نخواستی سرگردون کردی

جای مسکن منو زندان کردی

اگه مردم تو خون به پا کردی

های های ای یار

غم خودت رو سر غم‌من نزار

آب چشم من اگه جمع بشه دنیارو میبره

دانلود اهنگ مازندرانی شهریار قمی هی رفیق روز تنگ صحرایی و پلنگ منی افتخاری تو ای رفیق روز و شو

دتا برار دتا با وجود ریکا

شمه پرچم همه جا دره بالا

اولی نام دارنه سهیل طبری

با وجود ریکا و خیلی صحرایی

دومی نام دارنه حسین طبری

سفره دار مردی و وه خیلی جنگی

من ندارمه هیچ غمی وقتی که تو دری

ای جان رفق من از همه تو بهتری

اگه می دوره بیرن هزارون هزار چودار

مثل کوه دری می پشت نکنی دادا فرار

هی رفیق روز تنگ

صحرایی و پلنگ

منی افتخاری تو

ای رفیق روز و شو

رفیقون زیاد دره

برارون داداشیا

ولی تو واقعی ای معرفت دارنی دادا

تاریکه شویی برار

به تو کمه افتخار

تی پرچم بالا دره

اره هستی می برار

هی رفیق روز تنگ

صحرایی و پلنگ

منی افتخاری تو

ای رفیق روز و شو

ترجمه آهنگ هی رفیق روز تنگ صحرایی و پلنگ منی افتخاری تو ای رفیق روز و شو

دوتا برادر دوتا پسر باوجود

همه جا پرچم شما بالاست

اسم اولی سهیل طبری

پسر با وجود و صحرایی

اسم دومی حسین طبری

مرد مهمان نواز و خیلی جنگی

من هیچ غمی ندارم وقتی که تو هستی

ای رفیق جان من از همه تو بهتری

اگه هزار تا محافظ دور منو بگیرن

تو مثل کوه پشتمی داداش فرار نمیکنی

ای رفیق روز سخت

صحرایی و پلنگ

تو افتخار منی

ای رفیق روز و شب

رفیق زیاد هست

برادرا داداشیا

ولی تو واقعی هستی داداش معرفت داری

برادر شب تاریکی

به تو افتخار میکنم

پرچمت بالاهست

آره برادر من هستی

ای رفیق روز سخت

صحرایی و پلنگ

تو افتخار منی

ای رفیق روز و شب

دانلود اهنگ مازندرانی شهریار قمی من کوهی ریکامه فرمانده کومه آی شهری کیجا جان دیوانه تومه + ترجمه

من کوهی ریکامه فرمانده کومه

آی شهری کیجا جان دیوانه تومه

شی اسب سفیده زین کمه یاره سه

دیوار شی دله چین کمه یاره سه

شاهزاده من اسب سفید سوار بویه

افتاب بویه وارش روز یار بویه

شاهزاده من اسب سفید مال توهسه

این کوهی ریکا دیوانه وار لال تو هسه

لاره لاره لاره آخ لاره لاره لاره

بی وفایی دلبر شمه تباره

لاره لاره لاره جان لاره لاره لاره

بی وفایی دلبر شمه تباره

هر شوره من مست مست پیک دره می دست دلخواه چیکار هاکردی

انی مستمه که نویمه هیپکس دلخواه چیکار هاکردی

شه دومه اینکاراره کنی از قصد دلخواه چیکار هاکردی

انی مره نکن این دست و اون دست دلخواه چیکار هاکردی

ترجمه آهنگ من کوهی ریکامه فرمانده کومه آی شهری کیجا جان دیوانه تومه

من پسر کوهی ام فرمانده کوهم

ای دخترجان شهری من دیوانه تو هستم

اسب سفیدم رو برای یارم زین میکنم

دیوار دلم رو برای یارم دیوار چین میکنم

شاهزاده من اسب سفید سوار شده

آفتاب شده و یار روز بارونی شده

شاهزاده من اسب سفید مال تو هست

این پسر کوهی دیوانه وار لال تو هست

دلبر بی وفایی ذات شماست

هر شب من مست مستم پیک تو دستم عزیزم چیکار کردی

انقدر مستم که هیچ کسی رو نمیبینم عزیزم چیکار کردی

خودم میدونم اینکارارو از قصد میکنی عزیزم چیکار کردی

انقدر منو این دست و اون دست نکن عزیزم چیکار کردی

دانلود اهنگ مازندرانی شهریار قمی هرچی دارنی حکم هاکن فقط نکن خالی وسط + ترجمه

جان من جان تو جان عزیزترین کست

هرچی دارنی حکم هاکن فقط نکن خالی وسط

خال وسط من دله نلار با دل بازی بوو

اته کار نکن ببازم شهر تیراندازی بوو

برد منی شه اگه دل نکنی

راه وسط مره ول نکنی

برد منی شه اگه سرداری تو

برنده می اگه جیگر داری تو

برو لازم هاکن تنها تی پشت درمه

منه جهنمی باتو بهشت درمه

برو لازم هاکن شی شاهه دست هاکنم

امشو خوایمه باشی ملکه مست هاکنم

برد منی شه اگه دل نکنی سویله دا

راه وسط مره ول نکنی

برد منی شه اگه سرداری تو

برنده می اگه جیگر داری تو

ترجمه آهنگ هرچی دارنی حکم هاکن فقط نکن خالی وسط

جان من جان تو جان عزیزترین کست

هرچی داری حکم هکن فقط وسط رو خالی نکن

خال وسط من دله نزار با دل بازی بشه

یه کار نکن ببازم شهر تیراندازی بشه

برد برای منه اگه دل نکنی

وسط راه وسط منو ول نکنی

برد برای منه اگه تو سرداری

برنده ام اگه تو جیگر داری

بیا لازم کن تنها پشت تو هستم

منه جهنمی باتو بهشت هستم

بیل لازم کن شاهت رو دست کنم

امشب میخوام باشی ملکه مست کنم

برد برای منه اگه دل نکنی

وسط راه وسط منو ول نکنی

برد برای منه اگه تو سرداری

برنده ام اگه تو جیگر داری