یاد چشای خوشگلت، مثل شکنجه کردنه

وقتی بهت فکر میکنم، که دیگه وقت مردنه

فضای این خونه بی تو، درست عین جهنمه

نفس کشیدنم بی تو، تنفس کردنه سمه

قلب خونم تموم وجودم دوست داشتم اما ندیدی

تو با لجبازی کردنات به زندگی یه کبریت کشیدی

قلب خونم داره خاطره هات کاری میکنه دیوونه شم

هرکاری که کردم نشدتا روی اسم تو خط بکشم

نشستم کنج این خونه، دلم تنگه نفس هاته

اگه دلت برام تنگ شد، در خونه بروت بازه

بوی عطرت هنوز اینجاست، قاب عکست رو دیواره

نیستی اما یکی هست که هنوز خیلی دوست داره

قلب خونم تموم وجودم دوست داشتم اما ندیدی

تو با لجبازی کردنات به زندگی یه کبریت کشیدی

قلب خونم داره خاطره هات کاری میکنه دیوونه شم

هرکاری که کردم نشدتا روی اسم تو خط بکشم