چرا نموندی پای قلب من

تو که واسه من بد نمیخاستی

چی شد چرا حرفاتو یادت نیس

چی شد اون احساسی ک بم داشتی

چشماتو بستی روی احساسم

چی شد یهو عوض شدی ساده

این قلب من شده شبی صد بار

هی بی هوا یاد تو افتاده

مجنون تو بودم تو لیلی نه

پای تو عمرم اشتباهی رفت

آدم یه وقتا ساده میبازه

من زندگیم پای نگاهی رفت

مجنون تو بودم تو لیلی نه

پای تو عمرم اشتباهی رفت

آدم یه وقتا ساده میبازه

من زندگیم پای نگاهی رفت

این سرنوشت واسم چ خوابهایی دیده

این دل بیچاره چه دردی کشیده

چه دردی کشیده

این عاشقت حالا تو بدترین روزاس

شاید ک من مردم این آخر دنیاس

این آخر دنیاس