اصلا به فکرم نبودی

چون توی قلبت نبودم

این تویی که عوض شدی

من ساده ی عاشق که همونم

مهم نبود برات دلم تنگه تو بود

مهم نبود که دلخوشیم

چشای خوش رنگ تو بود

زیبا ولی قلب سیاه

قشنگ ولی بی جون مثه نقاشیا

مهربون ولی همش دوست داشتی

بد باشی بام بد باشی بام

من که میومدم هر جوری راه

ولی تو همش سعی میکردی

بد باشی بام بد باشی بام

بد باشی بام بد باشی بام

یهو چی شد که طرز نگاه تو به من عوض شد

اون فرشته ی عاشق من چرا انقده بد شد

ازم رد شد

دلش عینهو سنگ شد

هر دفه بد تا کرد با من

هی دلم بد تر تنگ شد

زیبا ولی قلب سیاه

قشنگ ولی بی جون مثه نقاشیا

مهربون ولی همش دوست داشتی

بد باشی بام بد باشی بام

من که میومدم هر جوری راه

ولی تو همش سعی میکردی

بد باشی بام بد باشی بام

بد باشی بام بد باشی بام