میشه باشی میشه نری یه امشب

دلم غم داره غصه داره امشب

بیا این حال بد منو تو خوب کن

بگو دوست دارم در گوشم عشقم

بگو تو هم دلت به من گیره هی بهونه میگیره

نباشم به عکسام میشی خیره

آخ ببین کار خدارو تو بردی دل مارو

بزار باز ببینم من اون دوتا چشم سیاهو

میدونی که یجای دنج داری توی قلبم

کسی رو دستت نیست دردونه خوش خندم

من فقط با تو خوشم و دل به تو میبندم

فقط به تو فکر میکنم کل شبا تا صبح

آسه برو آسه بیا دل نگرونم خب

من برات میمیرم تو هم برام تب کن