بیادمه سمت من دمه گومن ته حندغمانه دور کنه

عشقابه عاشقی مجبوره کنه

ته شمن دور بیه مگه مجبوربیه

ته قشنگه حتی وقته مغروربیه

ته گل نی گل مریم

دمه بیا و گومن حند

تی دستانه گرین من

پته راز کنین

پره پروازه منی ته دلیل ساز و آواز منی

ته گل نی گل مریم

دمه بیا و گومن حند

تی دستانه گرین من

پته راز کنین

پره پروازه منی ته دلیل ساز و آواز منی

بیا گومن قدم قدم

سمت دریاه برون

بیخیال غم دنیابی پرواه برون

موچه ناویل کننت

نهنت پرواه منافقط نی چم تهی چمانه هی سیل کننت

ته گل نی گل مریم

دمه بیا و گومن حند

تی دستانه گرین من

پته راز کنین

پره پروازه منی ته دلیل ساز و آواز منی

ته گل نی گل مریم

دمه بیا و گومن حند

تی دستانه گرین من

پته راز کنین

پره پروازه منی ته دلیل ساز و آواز منی