داره میزنه بارون زیاد

تا اونجایی که یادم مییاد

صبحا درد شبا سرد

وایسادم تا خودش بیاد

این انتظار داره کورم میکنه داره هی دور میکنه توعه بی انصاف و

چشمام داره عادت میکنه درامو بیشتر میکنه خستم از این جاده ی صاف و

منم عادت میکنم دارم عادت میکنم چقدر عادت کردم به وقتی که نیستی

هرکی میگه خوبی میگم میگذره ی طوری

نمیدونم از کی شدی این مدلی

که هر چی میشه بخوای بذاری و بری

نمیدونم از کی شدی این مدلی

این انتظار داره کورم میکنه داره هی دور میکنه توعه بی انصاف و

چشمام داره عادت میکنه درامو بیشتر میکنه خستم از این جاده ی صاف و

منم عادت میکنم دارم عادت میکنم چقدر عادت کردم به وقتی که نیستی