کاش ، این اتاق یه پنجره رو به تو داش

عطر موی تو بود توی هواش

دلی که بردی بزار سر جاش

کی؟ ، تو رو میبینه خنده میاد رو لبش

با خیال تو سر میشه روز و شبش

قلب کی واسه دیدنت داره تپش

من یه خنده بشم بشینم رو لبات ، از خدامه

میگم اسمتو صد تا من عاشقتم ، تو صدامه

حتی فکرشم سخته یه روزی بخوام

من از فکرت درام

اگه چسبیدم زندگیمو آخه تو ، زندگیمی

نمیخوام بشه غیر خودم کسی با ، تو صمیمی

وقتی نیستی تحمل حتی خودم

گاهی سخته برام

هر چی شد ، نره یادت اینجا یکی دوست داره

تو رو هرجوری که بگی دوست داره