میرم از اینجا به جایی که هرگز

روی تورو نبینم

با اینکه میدونم بعد جدایی

تنهاتر از همیشم

رفته کسی که صدای نفسهاش

میرسه هنوز به گوشت

محاله یه دریا بخشکه و بعدش

یه چشمه از دلش بجوشه

حال منو که نمیفهمی به نفع من نمیجنگی

انگار برات معنی ندارم

تا دلم شد گرفتارت تو هم بد کردی بهم ساده

انقدر نده دیگه عذابم

بگو کجای این قصه عوض شد بی خبر حست

که حس کردی دیگه اضافم

من از پیشت دارم میرم ولی اینم بهت میگم

میرم که فردامو بسازم