بوین نقشه ایرون

رنگ سبز امی نشون

امی وطن شماله ونه اسمه مازرون

مازرون دمه ناز

با صفا و دلباز

وه مردمون خاکی و هسنه مهمون نواز

مازرونیمه رفق

من صحراییمه رفق

مازرونیمه ییلاقیمه صحراییمه رفق

از قدیم آوازه دایمه الان جنگیمه رفق

بوم کوه هاکنم جار

سرسبزیه شالیزار

بهار کوهه کوچه بار کرده گالش و دامدار

آدمه مزه کنه تی عمره تازه کنه

مازندرون هسه گت

وه مردم با اصالت

هرکی وره چپ هارشه از وه نگذرمی راحت

مازرونیمه رفق

من صحراییمه رفق

مازرونیمه ییلاقیمه صحراییمه رفق

از قدیم آوازه دایمه الان جنگیمه رفق

ورزشکار و پهلوون داینه خیلی فراوون

همه واسه خود سری هسنه توی جهون

از کشتی گیر تا فوتبال رزمی و وزنه بردار

خدایی توی دنیا هسنه رکورد دار

مازرونیمه رفق

من صحراییمه رفق

مازرونیمه ییلاقیمه صحراییمه رفق

از قدیم آوازه دایمه الان جنگیمه رفق

ترجمه آهنگ نقشه ایران رو ببین

نقشه ایران رو ببین

رنگ سبز نشون ماست

وطن ما شماله اسمش مازندرانه

مینازم به مازندران

با صفا و دلباز

مردمانش خاکی و مهمون نواز هستن

مازروندرانی ام رفیق

من صحرایی ام رفیق

مازندرانی ام ییلاقی ام صحرایی ام رفیق

از قدیم آوازه دارم الان جنگی ام رفیق

برم کوه

سرسبزه شالیزار

بهاره و گالش و دامدار سمت کوه کوچ میکنن

به آدم مزه میده عمرت رو تازه میکنه

مازندران بزرگه

مردمش با اصالت هستن

هرکی بهش چپ نگاه کنه ازش راحت نمیگذرم

مازروندرانی ام رفیق

من صحرایی ام رفیق

مازندرانی ام ییلاقی ام صحرایی ام رفیق

از قدیم آوازه دارم الان جنگی ام رفیق

ورزشکار و پهلوون خیلی زیاد داره

همه واسه خود سری هستن توی جهان

از کشتی گیر تا فوتبال رزمی و وزنه بردار

خدایی توی دنیا رکورد دار هستن

مازروندرانی ام رفیق

من صحرایی ام رفیق

مازندرانی ام ییلاقی ام صحرایی ام رفیق

از قدیم آوازه دارم الان جنگی ام رفیق