عزیزم به تو وصله دلم میره دست و دلم واسه دیدن تو

هر لحظه باید باشی فقط میخوام اینو ازت خوبه موندن تو

با عشقت بهت میگم واسه تو جون میدم عشقی به این شدت هرگز ندیدم

میخوام تورو کامل باشی کنار دل هستی دیگه این عشق نداره مشکل

با عشقت بهت میگم واسه تو جون میدم عشقی به این شدت هرگز ندیدم

میخوام تورو کامل باشی کنار دل هستی دیگه این عشق نداره مشکل

دلم تا تو بیایی ببین جون به لب شد از همه دنیا رد شد از همه دنیا

برس تا نمیرم از نگات جون میگیرم چی بریزم زیر پات کمه دنیا

با عشقت بهت میگم واسه تو جون میدم عشقی به این شدت هرگز ندیدم

میخوام تورو کامل باشی کنار دل هستی دیگه این عشق نداره مشکل

با عشقت بهت میگم واسه تو جون میدم عشقی به این شدت هرگز ندیدم

میخوام تورو کامل باشی کنار دل هستی دیگه این عشق نداره مشکل