بیا تا نغمه ای ز دل بسازیم

دلی شور افرین ز گل بسازیم

اگر باشد غمی به غم مپوییم

ز شور و از صفا سخن بگوییم

نفس در هر نفس امید و ایمان

بیا بار دگر خدا شناسیم

دل از رنگ و ریا جدا شناسیم

ایا یاران دل جهان نپاید

فریب و مکر او به سر نیاید

به لبخند تو عمر غم سر آید