گوشیت داره زنگ میزنه

چرا جواب نمیدی به من

میخوام باهات حرف بزنم

شاید دیگه منو نبینی ، برم

بردار راحت باش دیگه کاریت ندارم

دوست دارم اما دیگه بحثی باهات ندارم

قانع نمیشه این دلم با بهونه های تو

گفتی میمونم پای قول هایی که دادم به تو

قرارمون این نبود پا بزاری رو حرفات

چشمام بباره برات تموم شه اون خنده هات

یادت باشه تو قلبمو شکوندی

با اون حرفای تندت

یادم نمیره اون همه دعوا و اخلاق توی ذوقت

بوی عطرت پیچیده توی سرم بیرون نمیره

ولی خب عیبی نداره نفسم دیگه بریده

قانع نمیشه این دلم با بهونه های تو

گفتی میمونم پای قول هایی که دادم به تو

قرارمون این نبود پا بزاری رو حرفات

چشمام بباره برات تموم شه اون خنده هات