گوزللر گدیر بنده ، گوزل سفالی کنده

گوزللر گدیر بنده ، گوزل سفالی کنده

دولانیلار چمن ده ، آغاج لار گول لننده

دولانیلار چمن ده ، آغاج لار گول لننده

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده

آی بندی بند بند ، یار گوزوم قالدی سنده

بندین بهار چاغلاری ، یاشیلانار باغلاری

بندین بهار چاغلاری ، یاشیلانار باغلاری

جیران اوجا داغلاری ، بلبل گذر باغلاری

جیران اوجا داغلاری ، بلبل گذر باغلاری

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده

آی بندی بند بند ، یار گوزوم قالدی سنده

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده

آی بندی بند بند ، یار گوزوم قالدی سنده

هر طرف دن دورلر ، بندی داغ لار دره لر

هر طرف دن دورلر ، بندی داغ لار دره لر

ارومیه نی گوزللر ، داغلاردا گل دره لر

ارومیه نی گوزللر ، داغلاردا گل دره لر

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده

آی بندی بند بند ، یار گوزوم قالدی سنده

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده

بهار گلدی گل آشدی ، شیدالی بیر دیل آشدی

بهار گلدی گل آشدی ، شیدالی بیر دیل آشدی

ساچاخلی سمبل آشدی ، قیزیل گله دولاشدی

ساچاخلی سمبل آشدی ، قیزیل گله دولاشدی

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

گل گدخ بندی بند ، بیر وراخ بندی بند

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده

آی بندی بند بند ، یار گوزوم قالدی سنده

آی بندی بند بند ، گوللر اوجالدی سنده