میگن دل به دل راه داره پس کوشی عزیزم

چرا فکرت نمیره از سرم یروزم

میگن عاشق نمیتونه از عشقش دور باشه

منو ببین واسه دیدنه تو چقدر حریصم

چرا بی معرفت کج کردی راتو

تو قلبم جا گذاشتی رد پاتو

گرفتی تو ازم رنگ صداتو

همه دنیامو میدم تا بیای تو

مگه تو زندگیم جز تو کسی هست

ببین دلم ازین فاصله خستست

به هر دری زدم بروم بستست

به هر دری زدم خوردم به بن بست

چرا بی معرفت کج کردی راتو

تو قلبم جا گذاشتی رد پاتو

گرفتی تو ازم رنگ صداتو

همه دنیامو میدم تا بیای تو